ALV op 13 maart

Geachte leden,

Het bestuur van DE DOKKELAERS nodigt u hierbij uit tot het bij­wonen van de Alge­mene Leden­vergadering, welke gehouden zal worden op MAANDAG 13 maart a.s. in de vergaderruimte van de Hispohal, Hilvarenbeek.

Aanvang 20.00 uur, einde ca. 21.30 uur.

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Leden­vergadering van 14 maart 2016
 3. Mededelingen vanuit het bestuur
 4. Kort jaarverslag afdelingen
 5. Verslag kascommissie / benoe­ming kascommissie
 6. Financieel jaarverslag van de penningmeester over 2016
 7. Dechargeren van de penningmeester/ het bestuur van De Dokkelaers
 8. Begroting 2017
 9. Vaststelling ­basiscontri­buties m.i.v. het seizoen 2017/2018. Voorgesteld wordt om deze niet te indexeren of verhogen voor alle afdelingen m.u.v. de waterpolo- en synchroonafdeling.
 10. Vaststellen huishoudelijke reglement.
 11. Be­stuurs­verkiezing. Volgens rooster aftredend:
 • Carry Damen (secretariaat) : stelt zich herkiesbaar.
 • Eva Intven (algemeen bestuurslid) : stelt zich niet herkiesbaar.
 • Rob Esser (synchroonzwemmen) : stelt zich niet herkiesbaar.
 • Door het bestuur wordt voorgedragen Claudia van Gestel als bestuurslid voor de afdeling synchroonzwemmen.
 • Eventuele tegenkandidaten voor bovengenoemde bestuursposten kunnen (conform de statuten art 12, lid 6) vóór aanvang van de vergadering worden aangemeld bij het secretariaat.
 1. Uitreiking­ onderscheidin­gen aan clubre­cordhouders 2016 en de titel/wisseltrofee “Dokke­laer van het jaar”
 2. Huldiging van leden die 25 en 40 jaar lid waren van De Dokkelaers en nog niet geëerd werden.
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

Het financieel verslag 2016/begroting 2017 met toelichting, kan tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering worden ingezien bij de penningmeester. Via de mail penningmeester@dokkelaers.nl kan hiervoor een afspraak worden gemaakt. Het Huishoudelijk Regle­ment kan worden opgevraagd bij het secre­tariaat.

 

Met vriendelijke groeten,

NAMENS HET BESTUUR VAN DE DOKKELAERS,

        

Carry Damen, secretariaat

Hilvarenbeek, 24 februari 2017